Na temelju Statute udruge članak 19. i Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 88/01 I 11/02), Skupština društva na sjednici održanoj 08.03.2008. godine, donosi novi

S T A T U T

I. OPĆE ODREBE

Članak 1.

Ovim se statutom uređuje naziv i sjedište udruge, područje djelovanja udruge, zastupanje, ciljevi, djelatnosti, javnost rada, članstvo i članarina, prava i obveze članova, stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo, djelovanje i način rada tijela udruge, imovine i način raspolaganja s dobiti, prestanak udruge te postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge, kao i druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti udruge.

Članak 2.

Osnovna djelatnost Udruge je očuvanje kulturne i prirodne baštine; popularizacija narodne tradicije i stvaralaštva na svim područjima kulturnog, umjetničkog i društvenog života našega kraja.

U ostvarivanju svojih ciljeva i interesa udruga djeluje na području Karlovačke županije i šire.

Udruga je pravna osoba upisana u registar udruga pri tijelu državne uprave prema sjedištu udruge, pod reg. brojem

II. NAZIV I SJEDIŠTE, OBLIK I SADRŽAJ PEČATA

Članak 3.

Naziv Udruge je: Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine “ZORA” – PRILIŠĆE 1925 (u daljnjem tekstu: Udruga)

Skraćeni naziv Udruge je: "ZORA" - PRILIŠĆE

Sjedište Udruge je u “Zavičajnom domu” - Srednje Prilišće bb., 47273 PRILIŠĆE

Članak 4.

Naziv Udruge istaknut je na zgradi u kojoj je njezino sjedište i Etnografska zbirka.

Udruga ima znak koji zadržava oblik pečata iz 1925 godine. U gornjem dijelu je tekst: Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine, a dolje“ ZORA “- PRILIŠĆE 1925 (godina osnivanja). Oblikom podsjeća na tambure. Okomito u amblemu dominiraju "lanci-okovi", simbol kojega u ruci drži prvi zaštitnik ovoga kraja Sv. Leonard. Srednja karika simbolizira otvor na tamburi.

Povezane tri karike simboliziraju me|usobnu povezanost tri Prilišća i povezanost Prilišća sa susjednim selima (prvenstveno Ladešić Dragom i Vukovom Goricom) itd.

Četiri vodoravne linije simboliziraju tamburaške žice (“farkaš-štim”), odnosno linije s notama, kao i “rubiće” na “kikljama” i na košuljama. Crveni kvadrati lijevi i desno su nacionalno obilježje, a s bijelom bojom i plavom koja simbolizira Kupu, čine trobojnicu. Gornji dio simetrično je ukrašen lišćem lipe i “tepke ruške”.

Naziv Udruge i skraćeni naziv Udruge, kao i sjedište i znak Udruge, mijenjaju se odlukom Skupštine.

Članak 5.

Udruga u svom poslovanju upotrebljava pečat i žig. Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti i isprave Udruge, a žig se upotrebljava za financijsko i administrativno poslovanje.

Pečat je okruglog oblika, promjera 3 cm, i na njemu je upisan slijedeći tekst:
Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine “ZORA” – PRILIŠĆE 1925.

Žig je četvrtastog oblika, dimenzija 2 x 4 cm i na njemu je upisan slijedeći tekst: Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine “ZORA” – PRILIŠĆE 1925.

Predsjednik Udruge određuje način upotrebe i broj pečata i žiga.

III. DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI UDRUGE

Članak 6.

Cilj djelovanja Udruge je očuvati kulturnu i prirodnu baštinu našega kraja, te razvijati prosvjetno i kulturno stvaralaštvo.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge kojima ostvaruje svoje ciljeve su:

 • aktivnosti na očuvanju kulturne i prirodne baštine
 • razvijanje kulturnog i prosvjetnog stvaralaštva
 • razvijanje ljubavi prema narodnom stvaralaštvu našega kraja i poduzimanje aktivnosti na očuvanju istih, kao i pronalaženje već zaboravljenih običaja,
 • organiziranje i učestvovanje u razmjeni iskustava sa sličnim asocijacijama putem seminara, savjetovanja i susreta.

IV. PREDSTAVLJANJE, ZASTUPANJE I POTPISIVANJE

Članak 8.

Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu u okviru upisane djelatnosti, te je ovlašteni potpisnik Udruge.

Predsjednik Udruge ima ovlaštenja postupati u pravnom prometu, te poduzimati pravne radnje u ime i za račun Udruge sukladno odredbama zakona i ovoga Statuta.

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Bez posebne ovlasti skupštine Udruge, predsjednik Udruge ne može nastupati kao druga ugovorna strana i s Udrugom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

Predsjednik Udruge može sklapati ugovore o izvođenju investicijskih radova, nabavci opreme i osnovnih sredstava, te o stjecanju i opterećivanju pokretne imovine, kada vrijednost pojedinačnog ugovora o izvođenju investicijskih radova, odnosno pojedinačna vrijednost opreme, osnovnih sredstava i pokretne imovine iznosi do 5.000 kn, a iznad toga iznosa, samo uz prethodnu suglasnot Skupštine Udruge.

Bez suglasnosti Skupštine Udruge (odnosno drugog tijela upravljanja predviđenog ovim Statutom) predsjednik Udruge ne može sklopiti ugovor o zakupu poslovne zgrade i poslovnog prostora Udruge ili promijeniti namjenu poslovne zgrade i poslovnog prostora, te stjecati, otuđiti ili opteretiti nepokretnu imovinu Udruge.

Članak 9.

U slučaju odsutnosti predsjednika Udruge zamjenjuje ga član Udruge kojega on za to pismeno ovlasti. Osoba koja zamjenjuje predsjednika Udruge ima prava i ovlasti predsjednika Udruge za vrijeme dok ga zamjenjuje.

Članak 10.

Predsjednik Udruge može, u okviru svojih ovlaštenja, dati drugoj osobi pisanu punomoć za zastupanje u pravnom prometu. Punomoćnik može zastupati Udrugu samo u granicama ovlasti iz punomoći.

Sadržaj i trajanje punomoći određuje predsjednik Udruge pri njezinom izdavanju.

O izdavanju generalne punomoći predsjednik Udruge je dužan izvijestiti predsjednika Skupštine Udruge.

V. IMOVINA I ODGOVORNOST ZA OBVEZE

Članak 11.

Imovinu Udruge čine nepokretne i pokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, dotacijama iz državnog proračuna, proračuna općina, gradova i županija, te iz raznih fondova.

Imovinom raspolaže Udruga pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Članak 12.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni ovim Statutom, a sukladno zakonu, drugim propisima i ovom Statutu.

Članak 13.

Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

VI. UNUTARNJI USTROJ

Članak 14.

Udruga ima sekcije kao svoje ustrojstvene oblike i to:

 1. FOLKLORNU
 2. TAMBURAŠKU
 3. PJEVAČKU
 4. POVJESNO-LITERARNU
 5. ETNOGRAFSKU
 6. LIKOVNO-OBLIKOVNU

Sekcije nemaju svojstvo pravne osobe.

VII. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 15.

Za obavljanje svojih poslova Udruga ima Upravni odbor kojega čine:

 • predsjednik
 • tajnik
 • blagajnik
 • voditelji sekcija

Odluku o osnivanju posebne stručne službe donosi Skupština Udruge na prijedlog predsjednika Udruge.

Članak 16.

Upravni odbor obavlja poslove utvrđene Zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i općim aktima a naročito:

 • verificira pristup u članstvo Udruge,
 • organizira i vodi rad i poslovanje Udruge,
 • predlaže Skupštini Udruge godišnji program rada Udruge,
 • podnosi Skupštini Udruge izvješće o rezultatima rada i poslovanja Udruge,
 • predlaže Skupštini Udruge Statut, njegove izmjene i dopune,
 • provodi odluke Skupštine Udruge,
 • osigurava uvjete za rad Skupštine Udruge,

Članak 17.

Članovi upravljaju Udrugom neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika.

Udruga ima slijedeća tijela upravljanja:

 • Skupštinu,
 • Predsjednika Udruge,
 • Upravni odbor Udruge.

a) SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge. Članovi Udruge sudjeluju u radu skupštine osobno.

Članak 19.

Skupština Udruge:

 • donosi statut, te njegove izmjene i dopune,
 • usvaja godišnja financijska izvješća i odlučuje o upotrebi dobiti,
 • imenuje i razrješava predsjednika Udruge,
 • bira i razrješava predsjednika Skupštine Udruge,
 • odlučuje o isključenju članova iz Udruge,
 • utvrđuje uvjete za prijam u članstvo Udruge i za prestanak članstva,
 • odlučuje o statusnim promjenama, ustroju i prestanku rada Udruge,
 • osniva po potrebi povjerenstva i druga radna tijela za praćenje poslovanja Udruge,
 • daje suglasnost predsjedniku Udruge za sklapanje ugovora o izvođenju investicijskih radova, nabavci opreme, osnovnih sredstava
 • odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Članak 20.

Redovnu i izbornu sjednicu skupštine Udruge, saziva Upravni odbor Udruge najmanje jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Udruge.

Izvanredna sjednica skupštine Udruge saziva se ako to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina članova Udruge ili predsjednik Udruge.

Skupština udruge mora se sazvati najmanje 10 dana prije dana njezina održavanja.

Članak 21.

Sazivanje Skupštine udruge objavljuje se pisanim pozivima i obavjestima na oglasnoj ploči. Odluka o sazivanju Skupštine Udruge mora sadržavati naziv i sjedište udruge, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine udruge i dnevni red.

Uz svaku točku dnevnog reda o kojoj treba odlučiti Skupština Udruge, članovima se dostavljaju prijedlozi odluka i drugi materijali, najkasnije 8 dana prije održavanja Skupštine Udruge.

Članak 22.

Predsjednik Skupštine Udruge bira se glasovanjem, odlukom većine članova Udruge, na vrijeme od četiri godine. Za predsjednika Skupštine Udruge može biti izabrana osoba koja je državljanin Republike Hrvatske i ispunjava druge uvjete koje utvrdi Skupština Udruge.

Članak 23.

Na Skupštini Udruge Predsjednik Udruge dužan je svakome članu dati na njegov zahtjev informacije o poslovima Udruge, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Predsjednik udruge može uskratiti davanje obavijesti ako bi time Predsjednik Udruge učinio neku kažnjivu radnju.

Ako je nekome članu Udruge zbog njegovog svojstva člana Udruge dana obavijest izvan Skupštine Udruge, ona se na Skupštini Udruge mora dati svakome članu Udruge na njegov zahtjev pa i onda kada nije potrebna za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Ako je članu Udruge uskraćena obavijest, on može tražiti da se njegovo pitanje i razlog zbog kojega mu je bio uskraćen odgovor navedu u zapisniku o radu Skupštine Udruge.

Članak 24.

Za valjano donošenje odluka i rad Skupštine Udruge potrebna je nazočnost odnosno zastupljenost natpolovične većine članova Udruge (kvorum).

Pri sazivanju Skupštine Udruge mora se odrediti kada će se održati naredna Skupština Udruge, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvorum propisan stavkom 1. ovoga članka. Tako sazvana i održana Skupština Udruge može valjano odlučivati bez obzira na broj članova Udruge koji su na njoj prisutni odnosno zastupljeni.

Članak 25.

Na Skupštini Udruge odluke se donose većinom danih glasova (obična većina). Kod donošenja odluke ne ubrajaju se suzdržani glasovi.

Svi članovi Udruge imaju po jedna glas na Skupštini Udruge.

Na skupštini udruge glasuje se javno podizanjem ruku ili tajno popunjavanjem i predajom glasačkih listića, o čemu odlučuje predsjednik Skupštine Udruge. Skupština Udruge može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Članak 26.

Sazivanje i rad Skupštine Udruge mogu se pobliže urediti Poslovnikom o radu Skupštine Udruge.

Poslovnik donosi Skupština Udruge.

b) PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 27.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge iz redova članova Udruge na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može se imenovati za predsjednika Udruge više puta uzastopce.

Članak 28.

Za predsjednika Udruge može biti izabrana osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, te udovoljava drugim uvjetima koje utvrdi Skupština Udruge.

Članak 29.

Pravo predlaganja kandidata za predsjednika Udruge, u pisanom obliku uz potrebno obrazloženje, imaju svi članovi udruge.

Postupak imenovanja predsjednika Udruge provodi predsjednik Skupštine Udruge (ili u tu svrhu imenovano povjerenstvo).

Članak 30.

Skupština Udruge može razriješiti predsjednika Udruge i prije isteka vremena za koje je imenovan, kada za to postoji važan razlog.

Važnim razlogom osobito se smatra:

 • gruba povreda dužnosti,
 • nesposobnost za uredno obavljanje poslova Udruge,
 • nepostupanje po propisima i općim aktima Udruge, odnosno neosnovano neizvršavanje odluka Skupštine Udruge ili postupanje protivno njima, te
 • nanošenje veće štete Udruzi.

U slučaju razrješenja predsjednika Udruge sukladno stavku 1. ovoga članka, na istoj sjednici Skupštine Udruge i pod istom točkom dnevnog reda, mora se imenovati novi predsjednik Udruge.

Članak 31.

Predsjednik Udruge obavlja poslove utvrđene zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i općim aktima Udruge, a posebice:

 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • predstavlja i zastupa Udrugu,
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Udruge sukladno odredbama ovog Statuta,
 • zastupa Udrugu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima,
 • na čelu je stručne službe Udruge i odlučuje o njezinim poslovima, kao i sklapanju i prestanku ugovora o radu zaposlenika u stručnoj službi,
 • odobrava službena putovanja,
 • sklapa ugovore o izvođenju investicijskih radova, nabavci opreme, osnovnih sredstava i donosi odluke o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju imovine, kada pojedinačna vrijednost ugovora o izvođenju investicijskih radova, odnosno pojedinačna vrijednost opreme, osnovnih sredstava i imovine iznosi do iznosa utvrđenog u članku 8. stavku 5. ovog Statuta, te
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima Udruge.

VIII. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 32.

Svaka poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba, može pod jednakim uvjetima koje utvrdi Skupština Udruge, postati članom ove Udruge.

Članak 33.

Udruga može imati počasne članove.

Skupština Udruge utvrđuje uvjete i postupak za prijam u počasno članstvo.

Članak 34.

Članovi udruge imaju jednak položaj u Udruzi. Članom Udruge postaje se potpisivanjem pristupnice kojom se prihvaćaju ciljevi, djelatnost i svi važeći akti Udruge.

Članovi udruge plaćaju godišnju članarinu, visinu koje utvrđuje Skupština Udruge.

Članak 35.

Članovi udruge imaju pravo i obvezu birati i biti birani u tijela upravljanja, te sudjelovati u radu sukladno Zakonu i ovom Statutu.

Članak 36.

Član Udruge može istupiti iz Udruge.

Zahtjev za istupanje podnosi se u pisanom obliku i o njemu odlučuje predsjednik Udruge najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, nakon čega se smatra da je zahtjevu udovoljeno.

Istupanjem člana iz Udruge prestaje njegovo članstvo u Udruzi i sva prava koja iz toga proizlaze.

Članak 37.

Udruga može isključiti člana u sljedećim slučajevima:

 • kada postupa protivno ciljevima i interesima Udruge,
 • kada se ne pridržava odluka i općih akata Udruge i njezinih tijela, te
 • kada svojim postupcima i ponašanjem nanosi štetu Udruzi i njezinom ugledu.

Odluku o isključenju člana donosi Skupština Udruge na prijedlog predsjednika Udruge ili jedne trećine članova Udruge. Član Udruge koji je predložen za isključenje ima pravo sudjelovati u radu Skupštine i na njoj glasovati, te ima pravo podnošenja žalbe Skupštini.

Članak 38.

Članstvo u Udruzi prestaje i neplaćanjem godišnje članarine sukladno odluci Skupštine Udruge.

Članak 39.

Skupština Udruge može donijeti stegovna i moralna pravila za svoje članove.

IX. JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 40.

Djelovanje Udruge je javno.

Udruga obavješćuje članove o svom radu na skupštini, na sastancima sekcija, te putem priopćenja na oglasnoj ploči.

O obavljanju djelatnosti Udruga može obavješćivati javnost putem sredstava javnog priopćavanja, izdavanjem glasila, izdavanjem kataloga, publikacija, objavljivanjem općih akata na oglasnoj ploči i sl.

Za javnost rada Udruge odgovoran je predsjednik Udruge.

Članak 41.

Rad Skupštine Udruge je javan.

Javnost se može iznimno isključiti sa sjednice Skupštine Udruge u sljedećim slučajevima:

 • kada se raspravlja o podacima koji se smatraju poslovnom tajnom Udruge, te
 • kada to odluči većina članova Skupštine.

X. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 42.

Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Godišnji obračun se donosi u zakonom propisanim rokovima.

Članak 43.

Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je predsjednik Udruge.

Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlaštenju i posebnim općim aktima, potpisuje osoba koju predsjednik Udruge ovlasti.

XI. OPĆI AKTI UDRUGE

Članak 44.

Udruga ima sljedeće opće akte:

 • Statut.

Opći akti Udruge stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Udruge.

XII. POSLOVNA TAJNA

Članak 45.

Poslovnom tajnom smatraju se:

 • podaci koje predsjednik Udruge proglasi poslovnom tajnom,
 • podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Udruzi,
 • mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,
 • dokumenti koji se odnose na obranu,
 • plan fizičke i tehničke zaštite,
 • i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Udruge i njezinih osnivača, a koji su drugim općim aktima utvrđeni kao poslovna tajna.

Članak 46.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi članovi (i zaposlenici) Udruge bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka članstva u Udruzi (ili nakon prestanka radnog odnosa).

Članak 47.

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na uvid tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

Podatke i isprave iz stavka 1. ovoga članka može priopćiti, dostaviti i dati na uvid samo predsjednik Udruge i osoba koju on ovlasti.

Članak 48.

O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi predsjednik Udruge ili drugi ovlašteni član.

Povreda čuvanja poslovne tajne predstavlja razlog za isključenje iz članstva Udruge (a za zaposlenika Udruge težu povredu radne obveze).

XIII. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 49.

Članovi Udruge imaju pravo i dužnost u sklopu svojih poslova poduzimati mjere zaštite i unapređenja okoliša.

O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki član je dužan upozoriti predsjednika Udruge.

Član Udruge može odbiti izvršenje poslova kojima se nanosi šteta okolišu.

Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša predstavlja razlog za isključenje iz članstva.

XIV. OBRANA

Članak 50.

Udruga je dužna osigurati uvjete za rad u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, kao i za slučaj izvanrednih okolnosti, sukladno zakonima i drugim propisima.

XV. PRESTANAK UDRUGE

Članak 51.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine Udruge, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama ("Narodne novine", broj 88/01 i 11/02).

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donešen 13. prosinca 1997. godine.

Članak 53.

Statut je objavljen na oglasnoj ploči i stupio je na snagu 15. ožujka 2008. godine.

Predsj. Udruge:
Nikola Volović v.r.

Predsj. Skupštine:
Juraj Šubašić v.r.